Obračun zatezne kamate


kamata Obračun bez prometa

Za obračun je dovoljno uneti osnovicu i period (početni i krajnji datum).
Kamata će biti obračunata korišćenjem zateznih kamatnih stopa za izabranu valutu.

kamata Obračun sa prometom

Ako pored osnovice, u zadatom periodu imate uplate i zaduženja, počnite sa unosom prometa.
Promene su vezane za vaš prethodno otvoren nalog.


Kamatne stopeZakonska zatezna

Prikaz zakonskih zateznih kamatnih stopa za izabranu valutu.
Period primene

Period primene zateznih kamatnih stopa po valutama.


Obračun po (uvećanim) referentnim stopama


kamata Obračun bez prometa

Kamata se obračunava korišćenjem referentnih kamatnih stopa koje možete uvećati za proizvoljan broj procentnih poena (neblagovremeno plaćeni javni prihodi, Carinski zakon itd.).

kamata Obračun sa prometom

Ako pored osnovice, u zadatom periodu imate uplate i zaduženja, počnite sa unosom prometa.
Promene su vezane za vaš prethodno otvoren nalog.


Kamatne stopeReferentna

Prikaz referentnih kamatnih stopa za izabranu valutu.
Period primene

Period primene referentnih kamatnih stopa po valutama.


Obračun ugovorene kamate


kamata
Obračun bez prometa

Obračun ugovorene kamate je najbolje početi unosom ugovorenih kamatnih stopa.

kamata
Obračun sa prometom

Promet se unosi na potpiuno isti način kao i kod obračuna zatezne kamate.

kamata
Ugovorene kamatne stope

Obratite pažnju na to da celokupan period obračuna ugovorene kamate mora biti pokriven stopama koje sami definišete.