O nama


Obračun zatezne kamate i kamate po ugovorenim stopama

Krediti i depoziti

Sa ili bez prometa (zaduženja i uplate) u toku obračunskog perioda

Proporcionalni i konformni metod sa varijantama od 360/365 dana

Dinari ili valutna klauzula

Štampa kamatnog lista ili samo zbirni podaci

Stope se zadaju na mesečnom ili godišnjem nivou

Kamatni kalkulator - računanje glavnice, stope i perioda kamaćenja

Preračun kamatnih stopa, anuiteti, diskont itd.