Pomoć za obračun kamateObračun zatezne kamate

Sve što je potrebno za obračun zatezne kamate jeste osnovica, period i valuta (početni datum ne može biti stariji od 01.09.1994.godine a krajnji je obično kraj tekućeg ili narednog meseca). Kamata će biti obračunata korišćenjem zakonskih zateznih kamatnih stopa.

Za obračune posle 27.07.2012. godine odlukom Ustavnog suda primenjuje se proporcionalni metod.

Promet
Ako se u zadatom periodu osnovica menja (nova zaduženja ili uplate od strane klijenta) idite na opciju Obračun sa prometom. Za unos je potreban datum (mora biti u saglasnosti sa izabranim periodom), i iznos.

Već unete stavke prometa možete po želji menjati ili brisati.

Ugovorene stope
Unosom ugovorenih kamatnih stopa možete obračunati kamatu koja nije zatezna.

Ceo period obračuna mora biti pokriven stopama koje sami definišete, tj. početak narednog intervala primene neke stope mora biti za 1 dan veći od kraja prethodnog intervala (npr. ako je prethodni 1.1.2000 - 10.1.2000 naredni mora početi od 11.1.2000.).


Otvaranje naloga

Svi obračuni su besplatni.

Za unos prometa i ugovorenih stopa dovoljno je otvoriti nalog. Podaci koje ste uneli ostaju trajno zapamćeni tako da ih kasnije možete menjati.

Vremenski intervali primene
1. do početka primene Zakona o visini stope zatezne kamate (Sl. list SRJ broj 9/2001), odnosno do 3.marta 2001.godine (znači zaključno sa 2.3.2001.) primenjuje se konformni metod.

2. od usvajanja ovog zakona do dana objavljivanja odluke Ustavnog suda, primenjuje se proporcionalni metod.

3. od dana objavljivanja odluke Ustavnog suda, primenjuje se proporcionalni metod.

4. po pravnom stavu Vrhovnog kasacionog suda zatezna kamata se od 3.3.2001. obračunava proporcionalnom metodom na osnovicu koju čini glavnica uvećana za kamatu obračunatu konformnom metodom


Period obračuna - Broj dana

Kada se unosi period obračuna (Datum OD i Datum DO) kamata se računa tako što se u ukupan broj dana uključuju i početni i krajnji datum. Na primer, za period od 1.1. do 10.1. ukupan broj dana je 10.